Ông Kim Jinsup

Ông Kim Jinsup
Giám đốc Khối Dữ liệu bảo hiểm
KCIS

 

TIỂU SỬ

Học vấn
– 1991: Tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học tại Đại học Hanyang 
– 1996: Tốt nghiệp thạc sĩ Y tế Công cộng tại Đại học Quốc gia Seoul
– 1999: Tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Yonsei
 
Kinh nghiệm chuyên môn
(1994 ~ 2015)
Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ Hàn Quốc:
Trưởng nhóm quản lí đăng kí, Trưởng nhóm hệ thống sản phẩm,…
(2016 ~ 2020)
Hệ thống thông tin và ứng dụng tại doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc
Trưởng nhóm kế hoạch bảo hiểm, Giám đốc Khối Dữ liệu bảo hiểm.

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Hệ thống thông tin tín dụng hỗ trợ bảo lãnh bảo hiểm