Ông Im Joo-Hyuk

Ông Im Joo-Hyuk
Giám đốc khối bảo hiểm ô tô
KIDI

 

TIỂU SỬ

HỌC VẤN; CHỨNG CHỈ
– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Sungkyunkwan
– Cử nhân Kinh tế tại Đại học Sungkyunkwan
 
SỰ NGHIỆP
– (10.2021 – Hiện tại) Trưởng bộ phận bảo hiểm ô tô, KIDI 
– (01.2021 – 09.2021) Phó giám đốc Nghiên cứu sửa chữa bảo hiểm ô tô Hàn Quốc; Trung tâm đào tạo, KIDI
– (01.2018 – 12.2020) Trưởng phòng Bảo hiểm ô tô, KIDI
– (01.2016 – 12.2017) Trưởng nhóm Bảo hiểm ô tô, KIDI
– (04.2012 – 12.2015) Trưởng phòng Tổng hợp Thống kê Bảo hiểm, KIDI
– (04.2010 – 03.2012) Trưởng phòng Tổng hợp, KIDI
– (04.2007 – 03.2010) Trưởng phòng Thống kê Bảo hiểm ô tô, KIDI

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Kinh nghiệm tối ưu hóa và quản trị dữ liệu bảo hiểm của Hàn Quốc – trường hợp của bảo hiểm ô tô